Lamorville, Church of St Mary Magdalene

In 1933, the parish of Lamorville reached an agreement worth 20,000 francs with Duilio Donzelli for the decoration of the church of St Mary Magdalene, which was destroyed during the First World War and rebuilt in 1922 on the site of the previous building. The detailed estimate lists the various forms of planned decoration that can now be admired in the church.

The whole of the choir is painted. A Throne of Grace is depicted on the vault over the apse. This iconographic motif may also be seen in the church of Cierges-sous-Montfaucon. At the foot of the cross are two drinking stags, symbols of eternity, which are reminiscent of the depictions of this animal drinking from the rivers of Heaven on Italian mosaics (cf. St John Lateran, St Clement, etc.). The middle register is made up of architectural caryatids in grisaille in the Art Deco style which surround the three bays of the apse. At the sides, four kneeling angels hold up a Sacred Heart in a halo on one side, and the elements of the Eucharist (bread and wine), which are likewise haloed, on the other side. The lower register is taken up by drapery.

The decoration on the triumphal arch is likewise very rich. The central panel is dedicated to the church’s patron saint, Mary Magdalene, who is shown here opposite Christ in the Noli me tangere scene. This depiction is entirely in keeping with the classic Western iconographic tradition, and is reminiscent in particular of the painting of Eustache Le Sueur (17th century, Museum of Fine Arts in Grenoble, on deposit from the Louvre) in the attitudes of the two figures, their clothes and their gestures, and the setting in a landscape. The pillars and the intrados of the arch are decorated with instruments of the Passion (ladder, nails, lance, hammer, pincers) and palm branches.

Finally, the small chapel dedicated to the war dead located at the back, on the right, was decorated by Donzelli. Unfortunately, it has deteriorated a great deal: entire sections of the ceiling have come off and the decoration has almost entirely disappeared, it is no longer visible apart from the intrados, at the entrance.

Intrados: inner and concave surface of a vault, arch or curve.

Noli me tangere: Latin expression meaning “do not touch me”, words which Christ is thought to have spoken to Mary Magdalene when he appeared to her following his resurrection.

Throne of Grace: a special depiction of the Holy Trinity in which the Father holds his Son’s cross while the dove of the Holy Spirit hangs in the air between the two figures.

Lamorville, Kirche Sainte-Marie-Madeleine

Im Jahr 1933 schließt die Pfarrgemeinde von Lamorville einen Auftrag in direkter Absprache von 20.000 Francs mit Duilio Donzelli für die Dekoration der Kirche Sainte-Marie-Madeleine ab, die während des Ersten Weltkriegs zerstört und 1922 an der Stelle des früheren Bauwerks wiederaufgebaut wurde. Im Baubeschrieb werden die verschiedenen geplanten Dekore, die man heute in der Kirche bewundern kann, genau beschrieben.

Der Chor ist vollständig ausgemalt. Auf dem Gewölbe der Apsis ist ein Gnadenstuhl dargestellt. Dieses ikonographische Motiv ist ebenfalls in der Kirche von Cierges-sous-Montfaucon zu finden. Am Fuße des Kreuzes trinken zwei Hirsche, Symbole der Ewigkeit, die an die bildlichen Darstellungen dieses Tieres, wie es in den Flüssen des Paradieses trinkt, auf italienischen Mosaiken erinnern (z. B. Lateranbasilika, San Clemente …). Das mittlere Register besteht aus architektonischen Karyatiden in Grisaille im Art-déco-Stil, die die drei Fensteröffnungen der Apsis einrahmen. Auf beiden Seiten tragen vier kniende Engel auf der einen Seite ein von einem Glorienschein umgebenes Herz Jesu, und auf der anderen Seite die eucharistischen Gestalten (Brot und Wein), die ebenfalls von einem Glorienschein umgeben sind. Das untere Register wird von Draperien ausgefüllt.

Die Dekoration des Triumphbogens ist ebenfalls sehr reichhaltig. Die mittlere Holztafel ist der Schutzpatronin der Kirche, Maria Magdalena, gewidmet, die hier Christus gegenüber in der Szene des Noli me tangere dargestellt wird. Diese Darstellung entspricht ganz der klassischen westlichen ikonographischen Tradition, wobei sie insbesondere an das Gemälde von Eustache Le Sueur (17. Jahrhundert, Musée des Beaux-Arts von Grenoble, Dauerleihgabe des Louvre) erinnert, in den Haltungen der zwei Figuren, ihrer Kleidung und ihren Gesten sowie in der Einbeziehung in eine Landschaft. Die Pfeiler und die Bogenlaibung sind mit Leidenswerkzeugen (Leiter, Nägel, Lanze, Hammer, Zange) und Palmzweigen verziert.

Schließlich wurde auch die im hinteren Teil, auf der rechten Seite gelegene kleine Kapelle, die den Toten des Krieges geweiht ist, von Donzelli dekoriert. Sie hat bedauerlicherweise stark gelitten: ganze Teile der Decke haben sich gelöst und der Dekor ist fast ganz verschwunden, er ist nicht mehr erkennbar, außer an der Bogenlaibung am Eingang.

Bogenlaibung: Innere und konkave Fläche eines Gewölbes oder eines Bogens.

Gnadenstuhl: Besondere Darstellung der Dreifaltigkeit, in der der Vater das Kreuz mit seinem Sohn hält, während die Taube des Heiligen Geistes zwischen den beiden Personen schwebt.

Noli me tangere: Lateinischer Ausdruck mit der Bedeutung „Rühre mich nicht an“; diese Worte soll Christus an Maria Magdalena gerichtet haben, als er ihr nach seiner Auferstehung erschienen ist.

Lamorville, kerk Sainte-Marie-Madeleine

In 1933 kent de parochie van Lamorville een onderhandse aanbesteding van 20.000 Franse franken toe aan Duilio Donzelli voor de decoratie van de Sint-Maria-Magdalenakerk die tijdens de Eerste Wereldoorlog met de grond werd gelijkgemaakt en die in 1922 werd herbouwd op de plaats van het vorige godshuis. Het beschrijvende bestek specificeert de verschillende versieringen die vandaag nog steeds bewonderd kunnen worden in deze kerk.

Het koor is volledig beschilderd. Op het gewelf van de apsis zie je een Genadestoel. Deze iconografische afbeelding is ook terug te vinden in de kerk van Cierges-sous-Montfaucon. Aan de voet van het kruis staan twee herten te drinken. Zij symboliseren de eeuwigheid en doen denken aan de voorstelling van dit dier op de Italiaanse mozaïeken, namelijk drinkend aan de rivieren van het Paradijs (cf. Sint-Jan van Lateranen, de Heilige Clemens, …). Het middelste register bestaat uit architecturale grisaille kariatiden in art-decostijl; zij omkaderen de drie openingen van de apsis. Je treft aan weerszijden vier geknielde engelen: aan de ene kant ondersteunen ze een Heilig Hart dat omgeven is door een stralenkrans en aan de andere kant dragen ze de eucharistische gedaanten van brood en wijn, ook met stralenkrans. Het onderste register is bedekt met draperieën.

Ook de triomfboog is rijkelijk versierd. Het centrale paneel is gewijd aan de patroonheilige van de kerk, Maria-Magdalena, die recht tegenover Christus staat in het tafereel van Noli me tangere. Deze voorstelling ligt volledig in de lijn van de klassieke, westerse iconografische traditie en doet met name denken aan het schilderij van Eustache Le Sueur (17de eeuw, Museum van Beeldende Kunsten in Grenoble, depot van het Louvre) wat betreft de houding van de twee figuren, hun gewaden en hun gebaren, en ook de inscriptie in het landschap. De zuilen en de intrados van de boog zijn getooid met de Passiewerktuigen (ladder, spijkers, lans, hamer, nijptang) en palmtakken.

Tot slot werd de kleine kapel voor de gesneuvelden van de oorlog, achteraan rechts, gedecoreerd door Donzelli. Deze heeft jammer genoeg zwaar geleden: volledige plafondvlakken zijn losgekomen en de decoratie is bijna helemaal verdwenen. Alleen de intrados bij de ingang is nog leesbaar.

Genadestoel: bijzondere voostelling van de Drievuldigheid waarbij de Vader het kruis van zijn Zoon vasthoudt, terwijl de duif van de Heilige Geest tussen deze twee personages zweeft.

Intrados: de holronde binnenkant van een gewelf, een boog, een ronding.

Noli me tangere: Latijnse uitdrukking met de betekenis ‘houd Me niet vast’. Christus zou deze woorden hebben gezegd tegen Maria-Magdalena toen hij aan haar verscheen na zijn verrijzenis.